Stoneplast

Stoneplast - Modelliermasse mit echtem Granitsand